Požadovaná dokumentace

Požadovaná dokumentace

Žádost o poskytnutí dotace – dle závazného vzoru (jméno, příjmení, číslo OP, rodné číslo, místo trvalého pobytu, kontakt, předmět žádosti o podporu, potvrzení energetického specialisty o prověření vhodnosti realizovaného „mikro“ energetického opatření, účelové určení dotace, cíl a popis projektu, místo realizace)

Průkaz energetické náročnosti budovy
musí být prokázáno splnění požadavku na klasifikační třídu energetické náročnosti budovy „C“
Povinou přílohou je pouze, pokud se jím prokazuje splnění energetické třídy C.
Pokud budova není v energetické třídě C lze řešit tento bod realizací tzv. „mikro“ energetických opatření.

Fotodokumentace stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a na komínové těleso
(z fotografie musí být zřetelné, že kotel je dosud připojen), uvedení jeho typu (odhořívací, prohořívací apod.), materiálu (ocel, litina) a jmenovitého výkonu.
Prohlášení o jeho funkčnosti a používaném/ých palivu/ech.
fotodokumentace_stavajiciho_kotle

Písemný souhlas spoluvlastníků většinového podílu k realizaci nového zdroje tepla a dalších souvisejících opatření (mikro energetická opatření apod.) v rodinném domě, a to v případě více spoluvlastníků rodinného domu.
Písemný souhlas spoluvlastníků většinového podílu k bytové jednotcea rovněž k rodinnému domu k realizaci nového zdroje tepla a dalších souvisejících opatření (mikro energetická opatření apod.) v rodinném domě, a to v případě více spoluvlastníků bytové jednotky.
Písemný souhlas druhého z manželů v případě vlastnictví rodinného domu/bytové jednotky nebo podílu na nich v rámci společného jmění manželů a písemný souhlas ostatních spoluvlastníků většinového podílu na předmětném rodinném domě k realizaci nového zdroje tepla a dalších souvisejících opatření (mikro energetická opatření apod.) v rodinném domě.